Τελευταία ενημέρωση στις

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επιτυχημένη παρέμβαση σε κάθε περίπτωση κάτι που οφείλεται σε παράγοντες που είναι πέρα από τη δικαιοδοσία της ZuluTrade. Ωστόσο, στο πνεύμα της συνεχούς βελτίωσης της εμπειρίας των χρηστών και της εξομάλυνσης των αποδόσεων των συναλλαγών, η ZuluTrade έχει προσθέσει τη λειτουργία Επίβλεψης Λογαριασμού.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις

Περ. 1 - Η Εντολή Κλεισίματος του Παροχέα Εντολών δεν έκλεισε τη συναλλαγή στο λογαριασμό σας

 1. Η συναλλαγή είναι ανοιχτή στο λογαριασμό σας και στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών
 2. Ο Παροχέας Εντολών αποστέλλει επιτυχώς Εντολή Κλεισίματος
 3. Η Εντολή Κλεισίματος αποτυγχάνει να κλείσει τη συναλλαγή στο λογαριασμό σας
 4. Η Επίβλεψη Λογαριασμού προσπαθεί να κλείσει τη συναλλαγή

Αιτιολογία για κλείσιμο συναλλαγής

Αφού ο Παροχέας Εντολών σας αποφάσισε να κλείσει τη συναλλαγή, για να προστατεύσει το λογαριασμό σας, η ZuluTrade θα επιχειρήσει να κλείσει τη συναλλαγή ταυτόχρονα με τον Παροχέα, καθώς αυτό θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με ελάχιστο slippage.

Συχνές αιτίες

Τεχνικό Σφάλμα, Θέματα Συνδεσιμότητας

Περ. 2 - Η συναλλαγή δεν έκλεισε στην τιμή Stop/Limit καθώς η τιμή του Stop/Limit είχε οριστεί ως 0 στο λογαριασμό σας

 1. Η συναλλαγή είναι ανοιχτή στο λογαριασμό σας και στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών
 2. Η συναλλαγή κλείνει στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών σας μέσω Stop/Limit Ηit
 3. Η συναλλαγή παραμένει ανοιχτή στο λογαριασμό σας, δεδομένου ότι δεν υπήρξε Stop/Limit ή το Stop/Limit είχε οριστεί ως μηδενικό
 4. Η Επίβλεψη Λογαριασμού προσπαθεί να κλείσει τη συναλλαγή

Αιτιολογία για κλείσιμο συναλλαγής

Εάν ο Παροχέας Εντολών είχε ορίσει ένα Stop/Limit για τη συναλλαγή και αυτή έκλεισε με Stop/Limit Hit ενώ δεν είχε τεθεί Stop/Limit στο λογαριασμό, σας αυτό μπορεί να υποδεικνύει ένα τεχνικό σφάλμα ή θέμα σύνδεσης. Έτσι, προκειμένου να προστατεύσει το λογαριασμό σας, η ZuluTrade θα επιχειρήσει να κλείσει τη συναλλαγή ταυτόχρονα με τον Παροχέα, καθώς αυτό θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με ελάχιστο slippage.

Συχνές αιτίες

Τεχνικό Σφάλμα, Θέματα Συνδεσιμότητας

Περ. 3 - Η συναλλαγή δεν έκλεισε στην τιμή Stop/Limit παρότι η τιμή του Stop/Limit στο λογαριασμό σας ήταν η ίδια με αυτή του Παροχέα Εντολών

 1. Η συναλλαγή είναι ανοιχτή στο λογαριασμό σας και στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών
 2. Η συναλλαγή κλείνει στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών σας μέσω Stop/Limit Ηit
 3. Η συναλλαγή παραμένει ανοιχτή στο λογαριασμό σας, παρόλο που έχετε τις ίδιες Stop/Limit τιμές με τον Παροχέα Εντολών
 4. Η Επίβλεψη Λογαριασμού προσπαθεί να κλείσει τη συναλλαγή

Αιτιολογία για κλείσιμο συναλλαγής

Καθώς η συναλλαγή έκλεισε στον Παροχέα Εντολών, αλλά όχι στο λογαριασμό σας, μέσω Stop/Limit, παρότι το Stop/Limit ήταν το ίδιο, η ZuluTrade θα επιχειρήσει να κλείσει τη συναλλαγή ταυτόχρονα με τον Παροχέα, καθώς αυτό θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με ελάχιστο slippage.

Συχνές αιτίες

Διαφορετικές τιμές που χορηγήθηκαν από τη χρηματιστηριακή σας και τη χρηματιστηριακή του Παροχέα Εντολών - έτσι το Stop/Limit εκτελέστηκε στον ένα λογαριασμό, αλλά όχι στον άλλο

Περ. 4 - Η ενημέρωση του Stop/Limit δεν έγινε αποδεκτή από τη χρηματιστηριακή σας εταιρεία λόγω εγγύτητας στην τρέχουσα τιμή αγοράς.

 1. Η συναλλαγή είναι ανοιχτή στο λογαριασμό σας και στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών
 2. Ο Παροχέας Εντολών ενημερώνει επιτυχώς τις τιμές Stop/Limit
 3. Η Χρηματιστηριακή σας απορρίπτει την ενημέρωση λόγω εγγύτητας με την τρέχουσα τιμή της αγοράς
 4. Η Επίβλεψη Λογαριασμού προσπαθεί να κλείσει τη συναλλαγή

Αιτιολογία για κλείσιμο συναλλαγής

Καθώς η τιμή Stop/Limit της συναλλαγής ενημερώθηκε από τον Παροχέα Εντολών αλλά απορρίφθηκε από τη χρηματιστηριακή σας, η ZuluTrade θα προσπαθήσει να κλείσει τη συναλλαγή, με την προϋπόθεση ότι η τρέχουσα τιμή της χρηματιστηριακής σας είναι εντός των 10 pips της απορριφθείσας ενημέρωσης του Stop/Limit, δεδομένου ότι αυτό θα επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα με ελάχιστο slippage σαν να έκλεινε με Stop/Limit Hit.

Συχνές αιτίες

Εγγύτητα σε τιμή αγοράς όπως αυτή παρέχεται από τη χρηματιστηριακή σας

Περ. 5 - Ο Παροχέας Εντολών ακυρώνει μια Εκκρεμούσα Εντολή που έχει ήδη ανοιχτεί σε Τιμή Αγοράς στο Λογαριασμό σας

 1. Μια Εκκρεμής Εντολή τέθηκε στο λογαριασμό σας από τον Παροχέα Εντολών
 2. Μια Εκκρεμής Εντολή ανοίχθηκε σε τιμή αγοράς στο λογαριασμό σας αλλά όχι στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών
 3. Ο Παροχέας Εντολών αποφασίζει να ακυρώσει την Εκκρεμούσα Εντολή στο λογαριασμό του
 4. Η Επίβλεψη Λογαριασμού προσπαθεί να κλείσει τη συναλλαγή

Αιτιολογία για κλείσιμο συναλλαγής

Εάν ο Παροχέας Εντολών ακυρώσει μια Εκκρεμούσα Εντολή, δεν θα έχει τον έλεγχο της Εκκρεμούσας Εντολής καθώς θα εκτελείται πλέον ως συναλλαγή στο λογαριασμό σας. Για το λόγο αυτό η ZuluTrade θα επιχειρήσει να κλείσει τη συναλλαγή ώστε να μην την αφήσει εκτεθειμένη στην αγορά, δίχως τον έλεγχο του Παροχέα Εντολών.

Συχνές αιτίες

Διαφορετικές Τιμές Χρηματιστηριακής

Περ. 6 - Η Εκκρεμούσα Εντολή ανοίγει και κλείνει σε Τιμή Αγοράς στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών, αλλά δεν ανοίγει στην Τιμή Αγοράς στο Λογαριασμό σας

 1. Μια Εκκρεμής Εντολή τέθηκε στο λογαριασμό σας από τον Παροχέα Εντολών
 2. Η Εκκρεμούσα Εντολή ανοίγει σε Τιμή Αγοράς στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών αλλά όχι στο Λογαριασμό σας
 3. Η συναλλαγή κλείνει στο λογαριασμό του Παροχέα Εντολών σας λόγω Stop/Limit
 4. Η Εντολή εκκρεμεί ακόμη στο λογαριασμό σας
 5. Η Επίβλεψη Λογαριασμού ακυρώνει την Εκκρεμούσα Εντολή

Αιτιολογία για την ακύρωση της Εκκρεμούς Εντολής

Εάν η Εκκρεμούσα Εντολή του Παροχέα Εντολών ανοίξει σε Τιμή Αγοράς και στη συνέχεια κλείσει λόγω Stop/Limit, ο Παροχέας Εντολών δεν θα έχει κανέναν έλεγχο επί της Εκκρεμούσας Εντολής στο Λογαριασμό σας. Για το λόγο αυτό, η ZuluTrade θα επιχειρήσει να ακυρώσει την Εκκρεμούσα Εντολή προκειμένου να αποφευχθεί το άνοιγμα σε Τιμή Αγοράς, εκτεθειμένη και χωρίς έλεγχο από τον Παροχέα Εντολών.

Συχνές αιτίες

Διαφορετικές Τιμές Χρηματιστηριακής